Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ tư, 14/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 274

KẾ HOẠCH Thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 + Đánh giá theo nghị quyết 03 của HĐNDTP về thu nhập tăng thêm

Kế hoạch thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019; Đánh giá thi đua theo Nghị quyết 03 của HĐNDThành phố Hồ Chí Minh về thu nhập tăng thêm năm 2018

Tác giả: Ban Giám hiệu

Tin cùng chuyên mục

87