Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 8/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 227

KẾ HOẠCH Tổ chức vòng loại Hội thi “Học sinh thành phố với pháp luật” năm học 2017 - 2018

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH

 Số:      /KH-THPTCT                                        Cần Giờ, ngày        tháng 8   năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức vòng loại Hội thi “Học sinh thành phố với pháp luật

năm học 2017 - 2018

 

Căn cứ Kế hoạch số 392/KH-GDĐT-HSSV ngày 14 tháng 02 năm 2017 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện kế hoạch số 3077/KH-GDĐT-CTTT ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh về Tổ chức Hội thi “Học sinh thành phố với pháp luậtnăm học 2017 – 2018’

Trường THPT Cần Thạnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Vòng loại Hội thi “Học sinh thành phố với pháp luậtnăm 2017, như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích

  - Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh góp phần nâng cao ý thức pháp luật, định hướng hành vi, hình thành thói quen, ứng xử tuân thủ pháp luật của học sinh phổ thông trên địa bàn Thành phố;

  - Tổ chức nhiều hình thức đa dạng, sân chơi bổ ích cho học sinh tìm hiểu pháp luật, góp phần đảm bảo an toàn trường học.

 2. Yêu cầu

  - Thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

  - Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức hội thi; Phát huy ý tưởng, khả năng sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm của học sinh.

  1. CHỦ ĐỀ, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN
 1. Chủ đề: “Sống khỏe hôm nay, kiến tạo tương lai”      
 2. Đối tượng: Học sinh toàn trường.

              *Yêu cầu: Mỗi lớp cử và lập danh sách ít nhất 05 học sinh tham gia (theo mẫu). Hạn chót nộp danh sách tham gia vào ngày 11/9/2017

                3. Thời gian, Địa điểm: từ ngày 11/9 đến hết ngày 27/9/2017 tại các phòng tin học của nhà trường

           * Khối 10: Dự kiến từ 16 giờ đến 16g30, ngày 12/9/2017

           * Khối 11: Dự kiến từ 16 giờ đến 16g30, ngày 19/9/2017

           * Khối 12: Dự kiến từ 15 giờ 00 đến 15g30, ngày 22/9/2017        

           Đối với lớp 10A7 và 11A7 sẽ chủ động tham gia hội thi tại nhà hoặc các điểm dịch vụ interner công cộng.

  1. HÌNH THỨC HỘI THI

   Học sinh truy cập trang website của hội thi “Học sinh thành phố với pháp luật” với chủ đề “songkhoehomnaykientaotuonglai.com.vn” để tham gia thi online theo đề chung của hội thi gồm phần thi trắc nghiệm và phần tình huống. Gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, tổng thang điểm là 100 trong thời gian tối đa 30 phút. (Câu hỏi tham khảo đăng trên trang web và FanPage của Đoàn trường THPT Cần Thạnh)

   Hệ thống sẽ tự động ghi điểm và lựa chọn danh sách 10 học sinh có điểm số cao nhất của từng trường để tham gia vòng bán kết.

   Trong trường hợp các thí sinh có số điểm bằng nhau, Ban Tổ chức xem xét thí sinh nào có tổng thời gian hoàn thành bài thi trắc nghiệm nhanh nhất sẽ được vào vòng thi bán kết.

  2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Thành lập ban tổ chức, ban chỉ đạo
  • Bà Dương Thị Xuân Thẩm        Phó Hiệu trưởng              Trưởng ban
  • Ông Ngô Văn Hội                   Trợ lý thanh niên             Phó ban TT
  • Ông Đoàn Hòa Thuận             Giáo viên Tin                  Thành viên
  • Ông Nguyễn Quốc Luyện        Giáo viên                         Thành viên
 2. Phân công nhiệm vụ (bảng phân công riêng)
 3. Cơ cấu giải thưởng: 10 giải thưởng dành cho 10 học sinh có số điểm thi cao nhất, mỗi phần thưởng trị giá 100.00 đ.
 4. Tiến độ thực hiện:
 • Từ ngày 07/9 đến 08/9/2017: Triển khai văn bản đến giáo viên chủ nhiệm
 • Từ ngày 11/9 đến 27/9/2017: Tổ chức các buổi thi Online
 • Ngày 29/9/2017: Tổng kết, rút kinh nghiệm hội thi

        Trên đây là kế hoạch tổ chức Vòng loại Hội thi “Học sinh thành phố với pháp luậtnăm 2017. Đề nghị Giáo viên chủ nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện, vận động học sinh tích cực tham gia hội thi./.

HIỆU TRƯỞNG                                 

Nơi nhận:                                                                      

- Phòng CTTT Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bí thư chi bộ;                                                                                             

- Thành viên ban chỉ đạo;

- GVCN;

- Lưu VP.     

                         

 

Nguồn tin: TLTN

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88