Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ tư, 4/5/2022, 16:3
Lượt đọc: 43

Sơ lược về Tổ Sử - GDCD (Từ năm tháng 9 năm 2001 đến tháng 5 năm 2022)

Sơ lược về Tổ Sử - GDCD (Từ năm tháng 9 năm 2001 đến tháng 5 năm 2022)

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Kế hoạch nhà trường

87