Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 21/3/2017, 0:0
Lượt đọc: 635

KẾ HOẠCH: Về tổ chức ôn thi nghề phổ thông năm học 2016 -2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH                                                           

                                                                                                                Cần Giờ, ngày  20  tháng  3  năm  2017

Số          /KH-THPT CT

 

            KẾ HOẠCH

Về tổ chức ôn thi nghề phổ thông năm học 2016 -2017

 

Căn cứ văn bản số 551/ GDĐT-TrH, ngày 28/2/2017 của Sở GD và ĐT TP. HCM về tổ chức ôn nghề phổ thông năm học 2016 -2017 ;

Căn cứ kế hoạch năm học 2016- 2017 của trường THPT Cần Thạnh;

Trường THPT Cần Thạnh xây dựng kế hoạch tổ chức ôn dự thi nghề phổ thông ( dành cho học sinh khối 11) như sau:

 

I. TỔ CHỨC- PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1/ Tổ chức ôn tập tại trường:

- Thời gian ôn tập: Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 11/5/2017 ( 03 tuần- Trừ tuần kiểm tra học kỳ II dành cho khối 10, 11: Các ngày 03, 04, 05, 06/5/2017)

- Số lớp ôn thi nghề: 07 lớp

- Số tiết ôn tập:

            + Tin học văn phòng:           02 tiết/lớp/tuần

            + Điện dân dụng:                  02 tiết/lớp/tuần

            + Nấu ăn:                               02 tiết/lớp/tuần

- Thời gian bắt đầu thực hiện thời khóa biểu ôn tập: Từ ngày 17/4/2017.

2/ Thời gian- Địa điểm thi nghề:

- Thời gian thi nghề: Thứ bảy- chủ nhật, ngày 13 và 14/5/2017.

- Địa điểm thi nghề ( Thông báo sau)

3/ Phân công thực hiện:

a/ Giáo viên bộ môn nghề:

- Lập kế hoạch ôn thi môn nghề ( THVP- Điện DD- Nấu ăn) và gửi về cho PHTCM trước ngày 14/4/2017.

- Chuẩn bị đề cương hướng dẫn học sinh ôn tập.

- Thực hiện thời khóa biểu ôn thi nghề theo phân công.

- Trực tiếp thực hiện các công việc:

      + Nhận phiếu đăng ký từ học sinh, lập danh sách học sinh đăng ký dự thi; thu 03 tấm hình ( 3x4); thu lệ phí thi, tiền ôn tập thi nghề của học sinh ( Theo danh sách) và gửi về bộ phận Tài vụ để ghi biên lai; ( Động viên 100%  học sinh đăng ký dự thi)

     Thời gian nộp danh sách học sinh dự thi: Vào ngày 27/3/2017 ( Thứ hai)

        Thời gian nộp lệ phí thi, tiền ôn tập thi nghề: Trước ngày 12/4/2017 ( Thứ tư)

      + Kiểm tra thông tin về lý lịch của học sinh theo danh sách đã đăng ký trước khi gửi về Sở;

      + Ghi phiếu dự thi, số báo danh, dán hình và sắp xếp theo thứ tự/phòng thi ( Nhận phiếu dự thi từ học vụ)

      + Hoàn tất các loại hồ sơ dự thi nghề và gửi về phòng Học vụ trước ngày 05/5/2017

b/ Giáo viên chủ nhiệm:

- Vận động 100% học sinh trong lớp đăng ký dự thi nghề;

`           - Thông tin đến cha mẹ học sinh về kế hoạch ôn tập và thời gian dự thi nghề phổ thông;

            - Gửi kế hoạch và phiếu đăng ký về cho phụ huynh học sinh. Học sinh gửi lại phiếu đăng ký cho giáo viên bộ môn nghề, trước ngày 24/3/2017 ( Thứ sáu)

- Nhận danh sách học sinh ôn tập thi nghề từ GVBM để phối hợp theo dõi chuyên cần và tham gia dự thi nghề.

c/ Nhân viên học vụ:

- Nhập danh sách thí sinh dự thi nghề phổ thông trực tuyến trên cổng thông tin của Sở GD- ĐT TP. HCM ( Thẩy Thuận- Phụ trách trang TT điện tử của trường đã thực hiện); in phiếu đăng ký thi cho học sinh tại phòng GDTrH- Sở GD- ĐT theo đúng thời gian quy định ( Thầy Thuận hổ trợ), gửi cho GVBM nghề ngay sau khi Sở cung cấp phiếu ( có SBD qua cổng trực tuyến).

- Nộp số liệu dự thi, nộp lệ phí thi và kinh phí làm giấy chứng nhận về Văn phòng Sở, phòng Giáo dục TH, Sở GD- ĐT TP. HCM vào trước ngày 15/4/2017;

- Nộp các loại hồ sơ dự thi nghề tại Hội đồng coi thi trước ngày 12/5/2017 và nhận lại sau kỳ thi.

      d/ Thầy Đoàn Hòa Thuận- phụ trách trang TT điện tử của trường: Cùng với nhân viên học vụ nhập danh sách và in phiếu dự thi.

 

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

     1/ Tiền ôn thi nghề:                                 108.000 đồng

     2/ Lệ phí thi nghề:                                     22.000 đồng

     3/ Phí làm giấy chứng nhận nghề:            5.000 đồng

               ( Tổng cộng: 135.000 đồng- Một trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

 

            Nhận được kế hoạch này, đề nghị các thành viên có liên quan thực hiện tốt công tác tổ chức ôn tập và dự thi nghề phổ thông năm học 2016- 2017./.

 

Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- BGH;

- GVBM nghề;

- GVCN khối 11;

- Cô Hạnh- Học vụ;

- Thầy Thuận;

- Lưu VT.

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH                                                           

                                                                                                               

 

            DANH SÁCH

Học sinh đăng ký dự thi nghề phổ thông năm học 2016 -2017

Lớp:…………….

Môn:……………

 

STT

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

SỐ TIỀN

KÝ NỘP

GHI CHÚ

 

                                                                                          Giáo viên chủ nhiệm

                                                                                                                ( Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                                             

 

 

* Ghi chú:

- Thời gian nộp danh sách học sinh dự thi: Vào ngày 27/3/2017 ( Thứ hai)

- Thời gian nộp lệ phí thi, tiền ôn tập thi nghề: Trước ngày 12/4/2017 ( Thứ tư)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88