Thứ sáu, 24/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 624

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017- 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.
TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH Cần Giờ, ngày 24 tháng 11 năm 2017
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2017- 2018
NGÀY THI BUỔI KHỐI MÔN THỜI GIAN LÀM BÀI GIỜ PHÁT ĐỀ
THỨ HAI
18/12/2017
SÁNG 12 Ngữ văn 120 phút 7 giờ 10
Vật lý 50 phút 9 giờ 40
CHIỀU 10 & 11 Ngữ văn 90 phút 13 giờ 25
Vật lý 45 phút 15 giờ 25
THỨ BA
19/12/2017
SÁNG 12 Lịch sử 50 phút 7 giờ 10
Hóa học 50 phút 9 giờ 10
CHIỀU 10 & 11 Lịch sử 45 phút 13 giờ 25
Hóa học 45 phút 15 giờ 25
THỨ TƯ
20/12/2017
THỨ NĂM
21/12/2017
SÁNG 12 Địa lý 50 phút 7 giờ 10
Sinh học 50 phút 8 giờ 30
CHIỀU 10 & 11 Địa lý 45 phút 13 giờ 25
Sinh học 45 phút 14 giơ 40
THỨ SÁU
22/12/2017
SÁNG 12 Toán 90 phút 7 giờ 10
Tiếng Anh 60 phút 8 giờ 30
CHIỀU 10 & 11 Toán 90 phút 13 giờ 25
Tiếng Anh 60 phút 14 giơ 40
THỨ BẢY
23/12/2017
SÁNG 10 & 11
( Ca 01)
GDCD 45 phút 7 giờ 10
12
( Ca 02 )
GDCD 50 phút 8 giờ 25
* Lưu ý:
Giám thị có mặt tại phòng HĐSP vào lúc 7 giờ 00 phút mỗi buổi kiểm tra sáng;
13 giờ 00 phút mỗi buổi kiểm tra chiều

87