Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thứ bảy, 10/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 46

Bộ Luật Lao động năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên - Người lao động (nên tham khảo)

Tác giả: Pháp chế
Nguồn tin: Thư viện pháp luật

Tin cùng chuyên mục

87